Aktuality

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe
"Umenie terapie"/800 h./

Termin: jeseň 2020

Prihlášky prijímame už teraz! Prijímacie vstupné pohovory s uchádzačmi sa konajú priebežne.

Vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov, zdravotných pracovníkov (Mgr.), sociálnych pedagógov a i. Výcvik je súčasťou psychoterapeutického vzdelávania Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP, ktoré je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR. O zaradení do výcviku rozhoduje poradie prihlášky.


Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii /200 h./

Termín: 6.-7.6.2020

Práca s párom, rodinou či iným systémom kladie zvláštne nároky na pracovníka oproti práci s jedincom a vyžaduje iné spôsoby porozumenia komplexite fungovania systémov a iné spôsoby zaobchádzania s nimi. Kurz sa snaží byť príspevkom k vypleniu medzery na odbornom poli vzdelávania v tejto oblasti.


Kurz "Systemický rozhovor" /20 h./

Termin: 1.-2.2.2020

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta.


Výcvik v naratívnej terapii /120 h./

Termín: 4.-5.4. 2020

120-hodinový intenzívny výcvik ponúka účastníkom jednak osvojenie naratívneho spôsobu práce s ich klientami, a jednak súčasne sformovanie si vlastného príbehu pomáhania.


Tréning Základy koučovania /60 h./ Novinka !!!

Termín: jar 2020

Cieľom tréningu je nahliadnuť do veľmi komplexného a v súčasnosti najmodernejšieho prístupu k vedeniu ľudí - systemického koučovania, ktoré stavia na dôslednom rozlišovaní kompetencií , rozvíjaní efektívnej komunikácie a vedenia konštruktívneho spôsobu rozhovoru, stavia na zameraní sa na riešenie problémov, nie na problémy.


Systemický manažment a koučovanie /100 h./

Termín: 1.- 3.5.2020

100-hodinový intenzívny tréning pre manažérov, trénerov, lektorov, koučov a poradcov s využitím systemického prístupu. Na požiadanie uskutočníme in-house formou pre firmy a organizácie.


Prihláška