Dr. phil. Kurt L U D E W I G

v K o š i c i a c h ! ! !


Medzinárodný dvojdňový seminár

spojený s workshopom

uskutočnený


v dňoch 15.-16.júna 2007

 

viedol jeden z najvýznamnejších žijúcich predstaviteľov a nestorov systemickej psychoterapie v Európe i vo svete pod názvom:

" Systemická terapia v teórii a praxi. Hamburgský prístup"

Dr.phil. Kurt Ludewig v rokoch 1974 - 1992 pracoval ako vedúci klinický psychológ a psychoterapeut na Univerzitnej klinike v Hamburgu a v rokoch 1992 - 2004 na Univerzitnej klinike v Münsteri. Na oboch klinikách pracoval v oblasti pre detskú a dorastovú psychiatriu a psychoterapiu. Má spolu 30 rokov stacionárnej i ambulantnej klinickej praxe. Hamburgský tím, ktorý založil a viedol, a z ktorého v roku 1984 vznikol Inštitút pre systemické štúdiá v Hamburgu, sa venuje od roku 1978 dôslednému teoretickému skúmaniu i praktickej aplikácii prístupov systemickej psychoterapie.

Dvojdňový seminár predostrel širokým a fundovaným spôsobom chápanie systemickej psychoterapie z pohľadu referujúceho. Kurt Ludewig referoval zároveň o centrálnych aspektoch systemického myslenia a jeho presadení do klinickej teórie a tento teoretický výklad doplnil videoukážkami, praktickou live-supervíziou a modelovaním práce s rodinou.

Na realizáciu seminára sponzorsky prispela firma HQ Team.

Literatúra:
Kurt Ludewig: Systemická terapie, Základy klinické teorie a praxe, vyd. ISZ Praha, nakl. PALLATA, Praha 1994
Kurt Ludewig: Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme 2005 (t.č. sa prekladá do českého jazyka)

Seminár bol určený pre psychoterapeutov, psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, a študentov spomínaných odborov, ktorí sa zaujímajú o systemickú psychoterapiu a jej praktické využitie.

Fotky zo seminára